PRODUKTY     APLIKACE      O SPOLEČNOSTI               Aktuality     Ke stažení      Kariéra     Kontakty

Almeva  >  Ke stažení >  Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

vypracované společností
ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
se sídlem Želešice, Družstevní 501, PSČ: 664 43
IČ: 28303156, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59755

dne 1. ledna 2014


I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou přílohou rámcové smlouvy, a tedy její nedílnou součástí a tvoří její obsah.

Odchylná ujednání v rámcové smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

II. Vymezení pojmů
Rámcovou smlouvou je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem je dohoda o postupu smluvních stran při uzavírání.

Kupní smlouvou je závazek prodávajícího dodat zboží určené v objednávce kupujícího a závazek kupujícího zaplatit kupní cenu, vše za podmínek stanovených rámcovou smlouvou.

Smluvními stranami jsou prodávající a kupující.

Prodávajícím je obchodní společnost ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., se sídlem Želešice, Družstevní 501, PSČ: 664 43, IČ: 28303156, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59755.

Kupujícím je podnikatel, jenž uzavírá rámcovou smlouvu v souvislosti s vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání. Pro účely těchto obchodních podmínek se za kupujícího nepovažuje spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Zbožím je movitá věc blíže specifikovaná v aktuální nabídce prodávajícího (katalog produktů), která je předmětem kupní smlouvy.

Písemnou formou jednání je i jednání učiněné prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, zejména pak faxem, e-mailem. Kupující je povinen při komunikaci dle věty první odesílat elektronické zprávy na adresu prodávajícího: obchod@almeva.cz, případně na faxové číslo (+420) 513 033 111.

III. Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží v souladu s jeho objednávkou a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem účinnosti přijetí objednávky kupujícího prodávajícím.

Objednávku kupující zasílá v písemné formě na adresu prodávajícího dle zvoleného způsobu komunikace. Adresou pro zasílání listinných dokumentů je sídlo prodávajícího.

Objednávka obsahuje alespoň tyto náležitosti:
a. označení smluvních stran (zejména uvedením obchodní firmy, či názvu, IČ, DIČ a bankovního spojení),
b. označení zboží (kód a přesný název dle aktuální nabídky prodávajícího),
c. množství zboží (počet kusů),
d. místo plnění,
e. čas plnění.

Prodávající může objednávku přijmout výslovně. Objednávka se považuje za přijatou, neodmítl-li ji prodávající ve lhůtě 48 hodin od okamžiku doručení objednávky. Lhůta k odmítnutí objednávky neběží v nepracovní dny, tj. v sobotu, neděli a státem uznaný svátek. Projev vůle, jímž prodávající objednávku odmítá, musí být učiněn v písemné formě.

Přijetí objednávky je účinné bezprostředně po výslovném přijetí, nebo okamžikem uplynutí lhůty pro odmítnutí objednávky.

IV. Kupní cena
Kupní cena je stanovena vždy podle ceníku jednotlivých druhů zboží, aktuálnímu ke dni uzavření kupní smlouvy. Ceník je k dispozici v místě provozovny prodávajícího a na internetových stránkách www.almeva.cz.

V. Platební podmínky
Platby za zboží je kupující povinen poukazovat bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, který je uvedený na daňovém dokladu (faktuře), případně v hotovosti v místě předání zboží.

V případě platby bezhotovostního převodu je platby učiněna včas, je-li nejpozději v den splatnosti připsána na bankovní účet prodávajícího.

Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu-faktury. Daňový doklad-fakturu prodávající doručí kupujícímu.

Kupní cena je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení daňového dokladu-faktury kupujícímu.

VI. Prodlení kupujícího
Kupující je v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen platit úrok z prodlení. Sazba úroků z prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím vydání zboží, má-li toto zboží u sebe a je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, která se vztahuje k tomuto zboží. Náklady na vydání zboží nese kupující.

VII. Dodání zboží
Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění v době stanovené pro plnění.

Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese Želešice, Družstevní 501, PSČ: 664 43. Má-li prodávající zboží odeslat, splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě do určeného místa pro kupujícího.

Kupující je povinen při převzetí zboží, nebo bez zbytečného odkladu po převzetí, zkontrolovat jeho shodu s objednávkou, zejména pak množství, kompletnost a jakost dodaného zboží. Neoznámil-li kupující vadu, kterou musel při vynaložení obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, nemá práva z vadného plnění. Oznámení vad je včasné, byly-li vady dostatečně určitým způsobem vyznačeny na dodacím listu.

Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na dodacím listu. Za dodací list se považuje též přepravní list, splnil-li prodávající svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu jeho předáním k přepravě.

VIII. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přejde z prodávajícího na kupujícího k okamžiku úplného uhrazení kupní ceny.

Do okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu koupě má kupující práva a povinnosti schovatele. Náklady na úschovu nese kupující.

IX. Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

Splní-li prodávající svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním k přepravě, přechází nebezpečí škody na zboží k okamžiku předání zboží prvnímu dopravci.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost uhradit kupní cenu.

X. Práva z vadného plnění
Zboží má vady, je-li dodáno v jiném než ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je dodáváno v obvyklé jakosti.

Kupující je povinen vady zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neučiní-li tak nejpozději do 14 dnů ode dne zjištění výskytu vady, nemá právo z vadného plnění.

Prodávající je povinen řádně oznámenou vadu odstranit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy kupující umožní prodávajícímu za účelem odstranění vad se zbožím nakládat. Odstraněním vady se rozumí její oprava. Není-li oprava možná, nebo účelná, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny/dodání nového zboží.

XI. Záruka
Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, která se dále řídí záručními podmínkami dostupnými na webových stránkách prodávajícího www.almeva.cz. Záruka za jakost se stanovuje na dobu 24 měsíců. V případě instalace zboží jako systémového komínu proškolenou montážní organizací ve smyslu platných technických norem poskytuje prodávající na předmět koupě (pouze plastové spalinové systémy) záruku za jakost v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet den následující po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

Poskytnutím záruky za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Vyskytne-li se u zboží v záruční době vada, na kterou se poskytnutá záruka za jakost vztahuje, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto vadu oznámit prodávajícímu. Neučiní-li tak nejpozději do 14 dnů ode dne zjištění výskytu vady, nemá právo ze záruky za jakost ani právo z vadného plnění.

XII. Změna obchodních podmínek
Prodávající je oprávněn jednostranně změnit znění těchto obchodních podmínek. Možnost změnit obchodní podmínky se vztahuje i na okolnosti prodávajícímu známé v době uzavírání rámcové smlouvy, či kupní smlouvy.

Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit kupujícímu zasláním úplného znění obchodních podmínek se zapracovanými změnami, a to bez zbytečného odkladu po přijetí této změny.

Kupující je oprávněn změnu obchodních podmínek odmítnout. Projev vůle, jímž kupující změnu obchodních podmínek odmítá, je nutné učinit způsobem a ve lhůtě stanovené pro odmítnutí objednávky prodávajícím. Neodeslal-li kupující projev vůle ve lhůtě podle předchozí věty, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Změna obchodních podmínek se vztahuje na již uzavřené rámcové a dílčí kupní smlouvy, a to od okamžiku oznámení změny obchodních podmínek kupujícímu.

XIII. Výpověď rámcové smlouvy
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna závazek z rámcové smlouvy vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně. Závazek z rámcové smlouvy zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIV. Mlčenlivost
Veškeré informace, které nebyly některou ze smluvních stran označeny jako veřejné a se kterými se strany seznámily v souvislosti s plněním rámcové smlouvy či kupní smlouvy (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o financích, kontaktní informace o zákaznících či jiných osobách), které se týkají některé ze smluvních stran (informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace, pro něž je právními předpisy stanoven zvláštní režim mlčenlivosti, se považují za důvěrné informace.

Za důvěrné informace jsou rovněž považovány veškeré technické informace o vnitřním prostředí provozovatele, technické detaily týkající se technické infrastruktury.
Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, s výjimkou poskytnutí těchto informací orgánům státní správy České republiky, je-li tato povinnost stanovena platnými právními předpisy.

XV. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1. ledna 2014.

Prodávající tímto vylučuje uzavření rámcové nebo kupní smlouvy, přestože budou dodrženy všechny podmínky, odkáže-li kupující v nabídce na uzavření rámcové smlouvy nebo kupní smlouvy, anebo v přijetí nabídky na jakékoli jiné obchodní podmínky.

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
zastoupena Ing. Jaroslavem Malůškem, obchodním ředitelem
prodávající

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY V PDF

PRODUKTY

Plastové spalinové systémy
Hliníkové spalinové systémy
Nerezové spalinové systémy
Zděné komínové systémy
Spalinové ventilátory
Výpočetní program KESA-ALADIN
Heat Recovery
Liapor

APLIKACE

Pro kondenzační kotle
Pro atmosférické kotle
Pro spotřebiče typu Turbo
Pro kotle na pevná paliva
Pro krby a kamna
Pro sporáky a pece

O SPOLEČNOSTI

Profil a vize společnosti
Fakta a data
Historie společnosti
Struktura Almeva Group
Partnerství

Aktuality
Ke stažení
Kariéra
Kontakty

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google