PRODUKTY     APLIKACE      O SPOLEČNOSTI               Aktuality     Ke stažení      Kariéra     Kontakty

Almeva  >  Ke stažení >  Záruční podmínky

Záruční podmínky

vypracované společností
ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
se sídlem Želešice, Družstevní 501, PSČ: 664 43
IČ: 28303156, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59755

dne 1. ledna 2014


I. Úvodní prohlášení
1.1 Společnost Almeva East Europe s.r.o. poskytuje záruku za jakost na své výrobky v následujícím rozsahu za následujících podmínek.

II. Obsah záruky
2.1 Záruka za jakost se vztahuje na případné vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem. Je-li spalinový systém a jeho komponenty používán k účelu odvodu spalin, pro který je určen a dále v souladu s montážním návodem Almeva a dalšími příslušnými normami (ČSN 73 4201:2010+Z1, ČSN EN 1443:2004, ČSN EN 14471:2014, ČSN EN 14241-1:2014, ČSN EN 13384-1,2,3), zaručuje Almeva East Europe s.r.o. bezchybnou funkci spalinového systému po celou záruční dobu.

2.2 Záruka se nevztahuje na:
– vady vzniklé použitím systému k jinému účelu, než je stanoveno
– mechanické poškození způsobené montážní nebo nesprávným užíváním a dále na vady jednotlivých prvků systému tímto poškozením způsobené
– škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nesprávným provedením opravy, nedodržením montážního návodu a bezpečnostních pokynů, nesprávným používáním, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem
– vady vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí
– vady nemající vliv na funkčnost, kvůli kterým byla snížena cena výrobku
– úpravy a zásahy do výrobku provedené mimo Almeva East Europe s.r.o. nebo mimo autorizovanou montážní organizaci Almeva East Europe s.r.o.
– vady vzniklé použitím neoriginálních součástí
– vady zapříčiněné nesprávnou volbou systému pro danou aplikaci
– vady způsobené provozem s nevhodným zdrojem tepla
– vady na komponentech Almeva, které byly kombinovány s jinými systémy (např. plastovými, nerezovými, keramickými atd.) v tzv. individuálních spalinových cestách
– vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením
– výrobky, u nichž nebyly dodrženy záruční podmínky

III. Záruční doba
3.1 Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruku za jakost ve lhůtě 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem prodeje koncovému zákazníkovi.

3.2 Prodávající poskytuje na zboží (pouze plastové spalinové systémy) prodlouženou záruku za jakost ve lhůtě 120 měsíců. Předpokladem pro uplatnění prodloužené záruky je splnění následujících požadavků:

– spalinový systém dodán a namontován autorizovanou montážní organizací Almevy East Europe s.r.o. dle montážního návodu Almeva. Autorizovaná montážní organizace vlastní certifikát o absolvování technického školení.
– jedná se o kompletní spalinovou cestu sestavenou výhradně z prvků Almeva
– spalinová cesta má řádně vyplněný identifikační štítek a platnou revizní zprávu
– na spalinové cestě byly pravidelně prováděny zákonem stanovené kontroly

3.3 Prodloužená záruka se nevztahuje na komponenty, obsahující elektrická zařízení (např. čerpadlo kondenzátu, omezovač teploty spalin, atd.)

IV. Podmínky záruky
4.1 Nový výrobek je zákazník povinen při koupi řádně zkontrolovat, včetně dokumentace k němu náležející a seznámit se s jeho obsluhou.

4.2 Zákazník má právo na odstranění závady v průběhu záruční doby u Almeva East Europe s.r.o. jako výrobce, případně u autorizované montážní či prodejní organizace, kde výrobek zakoupil. Nárok na uznání záruky je možno uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (faktury) s typovým označením výrobku, datem prodeje a označením prodejny.

4.3 Vyskytne-li se u předmětu koupě v záruční době vada, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto vadu oznámit prodávajícímu. Neučiní-li tak nejpozději do 14 dnů ode dne zjištění výskytu vady, nemá právo ze záruky za jakost ani právo z vadného plnění.

4.4 Prodávající je povinen řádně oznámenou vadu odstranit tak, že tuto opraví nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy kupující umožní prodávajícímu s předmětem koupě nakládat za účelem této opravy. Prodávající je oprávněn konstatovat, že vadu nelze odstranit opravou; v takovém případě je povinen dodat nový předmět koupě, nedohodnou-li se strany jinak. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byla na systému prováděna oprava.

4.5 Prodávající je oprávněn k provádění záručních oprav užít třetí osoby.

V. Vyřízení reklamace
5.1 Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace se rozumí fyzické předání výrobku autorizované montážní či prodejní organizaci Almevy East Europe s.r.o. nebo přímo na Almeva East Europe s.r.o., není-li s reklamujícím dohodnuto jinak.

5.2 Almeva East Europe s.r.o. může v případě neuznané reklamace požadovat náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením po reklamujícím.

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
zastoupena Ing. Jaroslavem Malůškem,
obchodním ředitelem
prodávající

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V PDF

PRODUKTY

Plastové spalinové systémy
Hliníkové spalinové systémy
Nerezové spalinové systémy
Zděné komínové systémy
Spalinové ventilátory
Výpočetní program KESA-ALADIN
Heat Recovery
Liapor

APLIKACE

Pro kondenzační kotle
Pro atmosférické kotle
Pro spotřebiče typu Turbo
Pro kotle na pevná paliva
Pro krby a kamna
Pro sporáky a pece

O SPOLEČNOSTI

Profil a vize společnosti
Fakta a data
Historie společnosti
Struktura Almeva Group
Partnerství

Aktuality
Ke stažení
Kariéra
Kontakty

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google